.

İşbaşında Eğitim/Staj

ZORUNLU STAJ

Staj süresi ne kadardır?

Öğrencinin staj yapması zorunludur. Öğrenci Staj süresi 60 iş gününden az olamaz.

Staj başvurusunu hangi dönemlerde yapabilirim?

Öğrenci öğrenim döneminin 7. Yarıyılı başlamadan stajını yapmalıdır.

Stajı 7. yarıyılın başladığı tarihe kadar tamamlamayan öğrencilerin mazeretleri staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Zorunlu hallerin-mazeretlerin varlığını belgelendirilmesi halinde staj son 8. yarıyılı müteakiben tamamlanabilir

Staja başlamak için ne yapmalıyım?

Öğrenci, staj başvuruna ilişkin belgeleri Staj Komisyonu’na/Öğrenci İşlerine vererek staj işlemlerini başlatır. Staj Komisyonu tarafından belgelerinin onaylanmasıyla stajına başlayabilir.

 

Staj sürecini anlatan akış şeması için tıklayınız.


Stajımı yaparken sigorta pirimleri hangi kurum/kuruluş tarafından ödenmektedir?

5510 sayılı yasa gereğince staj başvurusunda bulunan öğrencinin “iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primleri” Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından ödenmektedir.

Staj yerlerine ilişkin kriteler var mı?

Öğrencilerin staj yapacakları asgari işletme şartları her bölüm için aşağıdaki şekilde olmalıdır:

    Konaklama İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri İçin:

a.      4 veya 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri

b.      Birinci Sınıf (5 Yıldızlı) Tatil Köyleri

c.      Mavi Bayraklı Marina -Yat İşletmeleri

d.      Ulusal ve Uluslararası Kruvaziyer Gemiler

e.      Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmeleri

f.       Staj Komisyonun Uygun Göreceği Diğer İşletmeler

    Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri İçin:

a.      4 veya 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri,

b.      Birinci Sınıf (5 Yıldızlı) Tatil Köyleri,

c.      Mavi Bayraklı Marina -Yat İşletmeleri,

d.      Ulusal ve Uluslararası Kruvaziyer Gemiler,

e.      Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmeleri

f.       Staj Komisyonun Uygun Göreceği Diğer İşletmeler

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri için;

a.      4 veya 5 yıldızlı otel işletmelerinin mutfak bölümleri,

b.      Birinci sınıf (5 yıldızlı) tatil köylerinin mutfak bölümleri,

c.      Komisyonun uygun göreceği Turizm İşletme belgeli 1. Sınıf restoranların mutfak bölümleri

d.      Ulusal ve uluslararası kurvaziyer gemilerin mutfak bölümleridir.

e.      Olağanüstü ve zaruri hallerde staj komisyonunun uygun göreceği diğer yiyecek-içecek işletmeleri

Stajımı Yurtdışında yapabilir miyim?

İsteyen öğrenciler zorunlu stajlarını yurtdışında yapabilir. Ancak yurtdışında staj yapmak isteyen öğrenciler için yabancı ülkelerdeki işletmelerden kontenjan talebinde bulunulmaz. Stajını yurtdışında yapmak isteyen öğrenciler dönem ve asgari işletme şartlarına uymak zorundadır.

Staj sonunda “Staj Dosyası” hazırlayacak mıyım?

Her öğrenci "Staj Dosyası" hazırlamak zorundadır.

Stajın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması nasıl oluyor?

Yüksekokul, stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli denetimleri yapar. Öğrenciler Staj süresince Yüksekokul’un uygun gördüğü sıklıkta Staj Denetçisi tarafından denetlenir. Staj dosyalarının değerlendirilmesi teslim tarihinden sonraki 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Staj Komisyonu, öğrencinin staj dosyalarını inceleyerek, “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak yapacağı değerlendirme sonucunu Staj Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Son olarak sonuçlara ilişkin Yüksekokulumuzun sitesinde duyuru yapılır.


Ayrıntılı bilgi için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesini okuyunuz.

 

İŞBAŞINDA EĞİTİM

İşbaşı eğitim süresi ne kadar?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince her yıl ilan edilen lisans eğitimi akademik takviminde yer alan güz yarıyılı ve bahar yarıyılı eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş tarihleri süresini kapsamaktadır.

İşbaşı eğitim stajını hangi dönemlerde yapabilirim?

Öğrencilerin İşbaşında eğitim stajını yapabilecekleri dönemler her bölüm için aşağıdaki şekildedir.

1) Konaklama İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri İçin:

Konaklama İşletmeciliği Bölümü öğrencileri işbaşı eğitimi sekizinci yarıyılda (bahar yarıyılı) yaparlar.

2) Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri İçin:

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri yedinci yarıyılda (güz yarıyılı) İşbaşı Eğitim-I’i ve sekizinci yarıyılda (bahar yarıyılı) İşbaşında Eğitim-II’yi yaparlar.

3) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri için;

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri yedinci yarıyılda (güz yarıyılı) İşbaşı Eğitim-I’i ve sekizinci yarıyılda (bahar yarıyılı) İşbaşında Eğitim-II’yi yaparlar.

İşbaşı eğitim stajına gidebilmek için ön şartlar nelerdir?

Öğrencilerin İşbaşı eğitim stajına gidebilmeleri için ön şartlar aşağıdaki şekildedir.

Öğrenim süresini tamamladıktan sonra işbaşında eğitimini;

a)     Güz yarıyılında yapacak öğrencilerin (birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci yarıyıllarından) devamsızlıktan kaldığı dersinin bulunmaması gerekir.

b)     Bahar yarıyılında yapacak öğrencilerin (ikinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci yarıyıllarından) devamsızlıktan kaldığı dersinin bulunmaması gerekir.

Staja başlamak için ne yapmalıyım?

Öğrenciler işbaşında eğitim yerlerinde İşbaşında Eğitim (iş yeri eğitimi ve iş yeri uygulaması) derslerine görevlendirilen öğretim elemanının onayından sonra işbaşında eğitime başlayabilirler.

 

İşbaşında eğitim sürecini anlatan akış şeması için tıklayınız.


Stajımı yaparken sigorta pirimleri hangi kurum/kuruluş tarafından ödenmektedir?

İşbaşında eğitim yapacakları işyerleri belli olan öğrenciler, bahar/güz yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi kayıt haftasında, işbaşında eğitim yapacakları işyeri/kurumdan alacakları onaylı işbaşında eğitim kabul formunu ve sağlık güvencesi formunu ilgili bölüm sekreterliğine elden teslim ederek işbaşında eğitimlerine başlayabileceklerdir. İşbaşında eğitim yapacak öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri yüksekokul tarafından ödenir.

Staj yerlerine ilişkin kriteler var mı?

Öğrencilerin staj yapacakları asgari işletme şartları her bölüm için aşağıdaki şekilde olmalıdır:

    Konaklama İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri İçin:

a.      Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmeleri

b.      Turizm İşletme Belgeli Tatil Köyleri

c.      Mavi Bayraklı Marina -Yat İşletmeleri

d.      Ulusal ve Uluslararası Kruvaziyer Gemiler

e.      Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmeleri

f.       İşbaşında Eğitim Komisyonun Uygun Göreceği Belediye İşletme Belgeli Otel İşletmeleri

g.      İşbaşında Eğitim Komisyonun Uygun Göreceği Diğer İşletmeler

    Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri İçin:

a.      Belediye Belgeli İşletmelerin Mutfak Bölümleri.

b.     Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Üretim Yerleri.

c.      Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinin Mutfak Bölümleri,

d.     Turizm İşletme Belgeli Tatil Köylerinin Mutfak Bölümleri,

e.      Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinin Mutfak Bölümleri,

f.      Ulusal ve Uluslararası Kruvaziyer Gemilerin Mutfak Bölümleridir.

g.     İşbaşında Eğitim Komisyonunun Uygun Göreceği Diğer İşletmelerin Mutfak Bölümleri

     Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri için;

a.      4 veya 5 yıldızlı otel işletmelerinin mutfak bölümleri,

b.      Birinci sınıf (5 yıldızlı) tatil köylerinin mutfak bölümleri,

c.      Komisyonun uygun göreceği Turizm İşletme belgeli 1. Sınıf restoranların mutfak bölümleri

d.      Ulusal ve uluslararası kurvaziyer gemilerin mutfak bölümleridir.

e.      Olağanüstü ve zaruri hallerde staj komisyonunun uygun göreceği diğer yiyecek-içecek işletmeleri

İşbaşı eğitim ücreti nedir?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, işbaşı eğitim yapan yüksekokul öğrencilerine işbaşında eğitim süresince herhangi bir ücret ödemesi yapmaz. Öğrencilerin işbaşı eğitim yaptıkları ilgili kurumlar ile aralarında yapacakları mali ilişkiler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunu bağlamaz.

İşbaşı eğitim yerinin değiştirebilir miyim?

İş yerinin değiştirilmek istenmesi durumunda öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına başvurur. Dilekçenin Bölüm Başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren Bölüm İşbaşında Eğitim Komisyonu iş yeri ile ilgili ortaya çıkan zorunlu durumu değerlendirerek, üç iş günü içerisinde kararını verir ve Yüksekokul İşbaşında Eğitim Koordinatörüne bildirir.

Komisyon kararı öğrenciye dilekçesinde belirttiği iletişim kanalları (telefon, e-posta, adres) üzerinden ulaştırılır. İş yeri değişikliği kararı kendisine bildirilen öğrenci ilk işyerinden ayrılarak iki iş günü içerisinde yeni iş yerinde işbaşında eğitimine başlar.

İşbaşı eğitim staj sonunda “Staj Raporu” hazırlayacak mıyım?

İşbaşı Eğitim (iş yeri eğitimi ve iş yeri uygulaması) derslerine görevlendirilen öğretim elemanı tarafından gerekli görüldüğü takdirde işbaşında eğitim yapan öğrencilerden işbaşında eğitim ara raporu düzenlemeleri istenebilir. Ara raporlar yüksekokul web sayfasından elde edilebilecek olan işbaşında eğitim raporu düzenleme esasları uyarınca hazırlanılarak şahsen veya kargo ile İşbaşında Eğitim (iş yeri eğitimi ve iş yeri uygulaması) derslerine görevlendirilen öğretim elemanına teslim edilmelidir.

İşbaşı eğitim sonuç raporunun ve iş yeri yetkilisi değerlendirme formunun teslimini ne zaman yapmalıyım?

İşbaşı eğitim sonuç raporları en geç işbaşında eğitimin bitimini takip eden 15 gün içerisinde İşbaşında Eğitim (iş yeri eğitimi ve iş yeri uygulaması) derslerine görevlendirilen öğretim elemanına öğrenci tarafından elden ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Posta gecikmesinden veya dosyaların yüksekokula ulaşmasından öğrenci sorumludur.

Stajın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması nasıl oluyor?

İşbaşında Eğitim (iş yeri eğitimi ve iş yeri uygulaması) derslerine görevlendirilen öğretim elemanı işbaşında eğitimin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde değerlendirir ve not sistemine girişinin yapılmasını sağlar.

İşbaşında eğitim değerlendirme notu İşbaşında Eğitim (iş yeri eğitimi ve iş yeri uygulaması) derslerine görevlendirilen öğretim elemanınca işbaşında eğitim komisyon değerlendirme formuna işlenir. İşbaşında eğitim değerlendirme notu işbaşında eğitim raporu notunun %50’si, iş yerinde denetim formu notunun %35’i ve iş yeri yetkilisi öğrenci değerlendirme formu notunun %15’i ağırlıkları oranında alınarak hesaplanır. 70 ve üzerindeki notlar “Başarılı”, 69 ve altındaki notlar “Başarısız” olarak değerlendirilir.

İşbaşında eğitim yapan öğrencilerin bu yönerge kapsamındaki iş yeri eğitimi ve iş yeri uygulaması dersleri için mazeret ve bütünleme sınavı hakları bulunmamaktadır.


Ayrınıtılı bilgi için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İşbaşında Eğitim Yönergesi okuyunuz.


öğrenci işleri

  • Ders İçerikleri
  • Öğrenci Formları
  • İşbaşında Eğitim/Staj
  • Lisansüstü Programlar
  • Değişim Programları
  • Öğrenci Toplulukları
  • Mevzuatlar